Обучителен център

Обучителният център към ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на провеждането на поведенчески тренинги и обучения, предлагайки различни интерактивни програми по утвърдени Европейски стандарти.
Обучителните програми са разработени в "Институт по качество в образованието" (www.setmodels.net) - научно- изследователско звено към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", създадено с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.
Програмите, одобрени от МОН, към които могат да бъдат присъдени квалификационни кредити са както следва:

Програма: Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация
Одобрена със заповед № РД09-1104 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Програма: Стратегически документи. Инструменти за оценка на постижения. Изграждане на портфолио по изискванията на системата за качество
Одобрена със заповед № РД09-1088 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Мениджмънт на класната стая.Техники за управление на малка група, клас, екип. Фасилитация
Одобрена със заповед № РД09-1101 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Контрол над проявите на агресия и насилие. Реакции, превенция, законова рамка. Управление на рискова среда
Одобрена със заповед № РД09-1095 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Ключови инструменти за надграждане на знания, умения и интелигентности в деца и ученици
Одобрена със заповед № РД09-1085 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Изграждане и управление на динамична среда. Модели на позитивно възпитание. Мотивация
Одобрена със заповед № РД09-1107 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Ефективно работно място. Управление на конфликти.
Одобрена със заповед № РД09-1083 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Ефективно работно място. Работа с родители. Техники за успешно сътрудничество. Изграждане на имидж
Одобрена със заповед № РД09-1297 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Ефективно работно място. Работа в екип на педагогически персонал. Стрес мениджмънт
Одобрена със заповед № РД09-1091 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Програма: Внедряване на дигитални умения (ИКТ) в образователния процес. Иновативни форми на представяне на учебен материал.
Одобрена със заповед № РД09-1081 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

Научете повече за обучителните програми тук: www.setmodels.net

Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално според изискванията и нуждите на съответната компания или организция.

Обучения и квалификационни курсове

Към института се провеждат обучения, тренинги, квалификации и преквалификации на педагогически кадри, които имат за цел да адаптират педагозите към иновативните подходи в сферата на образованието. Използват се съвременни интерактивни методи на преподаване, по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално, според изискванията и нуждите на съответния педагогически колектив, проектен екип или организция. Обучителният екип е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения.

Основна цел на обученията е да отчетете подобряване на микросредата в педагогическите колективи, по-добра екипна ефективност и по-високи резултати.

Учителите осигуряват 85% от резултатите в образованието. Именно затова е изключително важно да се инвестира в постоянно повишаване на тяхната квалификация.

Проучвания и анализи.

В настоящия момент към Института по качество в образованието се провеждат следните прочувания и анализи:

  • Влияние на средата за повишаване знанията и уменията в деца и възрастни.
  • Причини за проявление на негативни емоционални влияния
  • Повлияване на бариерни нагласи при деца и младежи в риск, чрез емоционални въздействия.

Научни разработки

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.