Набиране на участници по проект TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

Конкретни цели:
1) Проектиране на преподаване и учене по интерактивен и ориентиран към обучаемия начин, който позволява проучвателно, ориентирано към действие и трансформиращо обучение.
2) Преосмисляне на учебната среда, за да вдъхнови обучаемите да действат за устойчивост.
3) Превръщане на училищата в място, което подготвя учениците да бъдат по-добри граждани и осигурява качествено образование
4) Дават възможност на участниците да видят глобалните проблеми на обществото; те могат да определят техните причини и последствия и да станат участници в промяната
5) Разработване и разпространение на добри практики относно ОУР и ГГО в и между европейските страни за по-добро прилагане на образователни програми и подобряване на международното сътрудничество и разбирателство.
6) Насърчаване на интердисциплинарен подход и подход с участието на множество заинтересовани страни, за да се осигури ОУР и ГГО на всички нива и във формалното, както и в неформалното образование.

ДЕЙНОСТИ:
3 курса за обучение за младежки работници:

ТрансФОРМАТИВНО образование за социална справедливост

  • от 17 до 23 юли
  • В Образователния център Blue Whale в Таухен, Мьоникирхен, Австрия
  • Общо 24 участници

ТрансФОРМАТИВНО образование за екологична устойчивост

  • от 31 юли до 6 август
  • В Metta Farm, Frankolovo, Словения
  • Общо 24 участници

ТрансФОРМАТИВНО образование за етично хранене:

  • от 26 август до 1 септември
  • Località Solaiolo Alto, Ville di fiemme, Тренто, Италия
  • Общо 18 участници

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Идеалните участници са младежки работници като учители, служители на младежки центрове и НПО, както и всички, които участват в дейности с млади хора.
Всички участници трябва да бъдат мотивирани да говорят за глобални проблеми и открито да споделят своя опит с други. Толерантността, непредубедеността и любопитството са важни ценности.
Езикът на проекта ще бъде английски и само участници, които владеят английски и се чувстват комфортно в дейностите могат да участват.
Всички участници да са пълнолетни, над 18 години.
Приветстваме хора с предизвикателни ситуации поради социални, икономически, културни или географски фактори или специални нужди.

Info pack: https://cloud.wechange.de/s/FKTs4ECgWPxjPMK
Форма за кандидатстване: https://cambioev.aidaform.com/erasmus-transformation-for-a-better-future