Life skills and sport

Основната цел е да се развият социални и емоционални компетентности чрез спорт, като по този начин се развият умения за личностно и професионално развитие.
Специфична цел на проекта:
1. Използване на спорта като инструмент за обучение за създаване на мислещи, бъдещи възрастни, които ще вземат решения в близко бъдеще. Целта използването на спорта като образователно средство помага за личностно израстване, което им позволява пълна интеграция в обществото.
Екипните спортове и семинари ще бъдат използвани за развиване на компетентности и умения за социална и емоционална интелигентност.
2. Друга специфична цел на проекта е създаването на активни местни и международни мрежи. Използване на местните заинтересовани страни да дадат приоритет на използването на спорта като инструмент за развитие на умения и социално включване.

Финансиране: Еразъм +

Партньори:
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България
Община Куйера - Испания
Спортен клуб Полиспортива -Понза, Италия