Sport, life and living together

Проектът има за цел да преодолее различията, чрез насърчаване на образованието, чрез спорт и физическа активност, като средство за социализация, но също и начин за постигане на специфични компетенции.

Цели:
1) Насърчаване и развиване на образованието за спорта и чрез него, развитие на различни социални умения чрез спорт, като неразделна част от ключовите компетенции на европейското гражданство. Ще се подчертае значението на изучаването на програмите за профилактика на болестите и насърчаване на здравето;
2) Развиване на "учене за общуване", "учене да бъдем заедно с други хора", по-специално с хората, които трудно се интегрират в обществото.
Проектът също така преследва целите на Олимпийската харта - спортът е право на всеки и всякаква дискриминация по отношение на националността, расата, религията, политическата ориентация или всяка друга форма на изключване е нетърпимо и несъвместимо с отговорната спортна практика, чиято цел е да събере хората чрез спортни дейности.

Партньори:
Oratorio San Lorenzo Anspi – Италия
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - България
Sport club for disabled people “Iris Kavalas” – Гърция

Начало: 2018 г.

Финансиране: ERASMUS PLUS SPORT – SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIP

Проект: “SPORT, LIFE AND LIVING TOGETHER” 590308-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP
Финансиран по програма „Еразъм+“